Câu hỏi của Thuỳ Linh - Hóa học lớp 8

khi cho 6,5g Zn tác dụng với 36,5g HCL tạo thành muối và giải phóng khí 

a, Zn hay HCL dư? tính số mol dư và số lượng chất dư

b, tính klg muối tạo thành sao phản ứng ?

m.n giải giúp e vs ạ 

    Được cập nhật 14/09/2016 lúc 19:44
    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.