Câu hỏi của wary reus - Vật lý lớp 8

Hai bình đáy rời có cùng tiết diện đáy được nhúng xuống nước đến độ sâu nhất định . Nếu đổ 1 kg nước vào mỗi bình thì vừa đủ để đáy rời khỏi bình . Nếu thay 1 kg nước bằng 1 kg chất lỏng khác có khối lượng riêng nhỏ hơn của nước thì các đáy bình có rời ra không ? 

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.