Câu hỏi của nguyễn thị thu huyền - Hóa học lớp 8

Cho 6.5g Zn vào trong 200ml dung dịch H2SO4 O,2M

a, viết phương trình phản ứng

b, tính thể tích H2 phát ra ở đktc?

c, tính nồng đọ phần trăm của sản phẩm sau phản ứng?

 

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.