Câu hỏi của Ngân Hà - Hóa học lớp 9

Hấp thụ 4,48 l khí SO3 ở đktc vào nước được 100 ml dd A.

a) Tính nồng độ mol của dd A. 

b) Dd A hòa tan vừa đủ 7,28g hỗn hợp B gồm MgO, Al2O3. Sau phản ứng thu được dd C. Tính % khối lượng các chất có trong hỗn hợp B, Cm muối trong dd C.

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.