Câu hỏi của wary reus - Vật lý lớp 8

Tìm tỉ lệ thể tích của nước và rượi sao cho hỗn hợp của chúng có khố lượng riêng là D= 960kg/m khối , biết khối lượng riêng  của nước là D1 = 1000kg/m khối của rượi là D2 = 800kg / m khối . Xem rằng thể tích của hỗn hợp bằng tổng thể tích các chất thành phần

    Được cập nhật 26/11/2016 lúc 17:36
    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.