Câu hỏi của wary reus - Vật lý lớp 8 | Học trực tuyến

Câu hỏi của wary reus - Vật lý lớp 8

Đổ 0,5 lít rượi vào 1 lít nước rồi trộn đều ta thấy thể tích của hỗn hợp giảm đi 0,4 phân trăm thể tích tổng cộng của các chất thành phần . Tính khối lượng riêng của hỗn hợp biết khố lượng riêng của rượ và nước là D1= 0,8g/cm khối , D2=1 g/cm khối 

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.