Câu hỏi của nguyễn thị oanh - Toán lớp 9 | Học trực tuyến

Câu hỏi của nguyễn thị oanh - Toán lớp 9

Với a dương,chứng minh

a+\(\frac{1}{a}\)\(\ge\)2

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.