Câu hỏi của nguyễn thị oanh - Toán lớp 9 | Học trực tuyến

Câu hỏi của nguyễn thị oanh - Toán lớp 9

Với a\(\ge\)0 và b\(\ge\)0 ,chứng minh:

\(\sqrt{\frac{a+b}{2}}\)\(\ge\)\(\frac{\sqrt{a}+\sqrt{b}}{2}\)

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.