Câu hỏi của nguyễn thị oanh - Toán lớp 9

Cho 2 số a,b không âm.Chứng minh 

\(\frac{a+b}{2}\)\(\ge\)\(\sqrt{ab}\)  ( Bất đẳng thức Cosi cho hai số không âm).

 Dấu đẳng thức xảy ra khi nào ?
 

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.