Câu hỏi của Linh Anime - Hóa học lớp 10

Xác định số oxi hóa của các nguyên tố trong hợp chất và ion sau:

Hợp chất: \(HNO_3,H_2SO_3,H_2S,S_{ }O_2,SO_3,N_2O,NO,NO_2,H_3PO_4,KMnO_4,KClO_3,FeCl_3,Fe_2\left(SO_4\right)_3,Al_2O_3\)

Nhóm:  \(NO_3,NO_2,CO_3,NH_4,SO_4,PO_4\)

Chỉ cần ghi số oxi hóa thôi ko cần viết lại đề j cho mệt,...giúp mk vs nghen

    Được cập nhật 15/11/2016 lúc 21:41
    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.