Câu hỏi của na nhi - Hóa học lớp 13 | Học trực tuyến

Câu hỏi của na nhi - Hóa học lớp 13

lấy 14.6g một đipeptit tạo ra từ glixin và alanin cho tác dụng vừa đủ với HCl 1M. thể tích dd HCl tham gia phản ứng?

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.