Câu hỏi của wary reus - Vật lý lớp 8

Một thỏi hợp kim vàng bạc có khố lượng 450g và thể tích 30cm . Giải thiết rằng khng có sự thay đổi về thể tích hỗn họp chung với nhau . Hãy tìm khố lượng vàng và bạc trong hợp kim đó  . Cho biết khối lượng riêng của vàng là 19,3g/cm khối của bạc là 10,5g/cm khố

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.