Câu hỏi của Nguyễn Huy Thắng - Toán lớp 10 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Nguyễn Huy Thắng - Toán lớp 10

cho 3 số thực dương a,b,c.CMR

\(\left(a^2+2\right)\left(b^2+2\right)\left(c^2+2\right)\ge9\left(ab+bc+ca\right)\)

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.