Câu hỏi của wary reus - Vật lý lớp 8

Một hợp kim nhẹ gồm 60 phần trăm nhôm và 40 phần trăm magie . Tìm khối lượng riêng của hợp kim biết rằng các tỉ lệ trên tính theo khố lượng . Biết khối lượng riêng của nhôm là D1=2700kg/m khối của magie là D2=1740kg/m khối

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.