Câu hỏi của nguyễn thị oanh - Toán lớp 9

Rút gọn biểu thức với điều kiện đã cho của x rồi tính giá trị của nó;

a) \(\sqrt{\frac{\left(x-2\right)^4}{\left(3-x\right)^2}}\)+\(\frac{x^2-1}{x-3}\)  (x<3) ;tại x= 0,5

b) 4x -\(\sqrt{8}\)+\(\frac{\sqrt{x^3+2x^2}}{\sqrt{x+2}}\)   (x>-2) ; tại x= -\(\sqrt{2}\)

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.