Câu hỏi của hyduyGF - Toán lớp 10

Giá trị của z biết :

\(\left(2.x-4\right)^2+\left|y-5\right|+\left(x+y-z\right)^6=0\)

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.