Câu hỏi của nguyen quang trung - Toán lớp 10

\(2\sqrt{3x+1}-\frac{3}{\sqrt{2-x}}=3-2x\)

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.