Câu hỏi của Trần Hà Phương - Toán lớp 7 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Trần Hà Phương - Toán lớp 7

 Cho hai số thập phân vô hạn tuần hoàn sau:

  x=0,818181...

  y=1,222222...

Hỏi tích của chúng x×y bằng bao nhiêu?

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.