Câu hỏi của nguyễn thị phương thảo - Toán lớp 7

1. Cho hai số hữu tỉ a/b và c/d ( b>0,d>0). Chứng tỏ rằng:

a) Nếu a/b<c/dthì ad<cb

b) Nếu ad<cb thì a/b<c/d

2. Tìm x thuộc Q:

Biết rằng x là số âm lớn nhất đc viết bằng 3 chữ số 1.

3. Cho a,b thuộc Z; B>0. So sánh hai số hữu tì a/b và a+2001/b+2001

4. Viết dạng chung của các số hữu tỉ bằng -628628/942942

5. So sánh a/b ( b>0) và a+n/b+n . n thuộc N*

Giúp vs câu nào cũng đc hết thì càng tốt

 

    Được cập nhật 06/10/2016 lúc 16:17
    6 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.