Câu hỏi của Lê Yến My - Toán lớp 6

Cho S=1+3+32+33+34+...399

Hãy chứng minh rằng:    S\(⋮\)40

    Được cập nhật 28/12/2016 lúc 19:25
    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.