Câu hỏi của Sakura Linh - Tiếng anh lớp 6

Chia động từ trong ngoặc theo thì hiện tại đơn. Hiện tại tiếp diễn. Tương lai gần

1.When .... (you/get) back?

2.If you lose your job, what .....(you/do)?

 

    7 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.