Câu hỏi của Pé Pỏng - Toán lớp 8

Chứng min rằng không có số x,y nào thỏa mãn đẳng thức:

x2 + 1998 = y2

    3 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.