Câu hỏi của Nguyễn Hải Băng - Toán lớp 7 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Nguyễn Hải Băng - Toán lớp 7

Tìm x trong các tỉ lệ thức sau:

a, 3,8 : ( 2x ) = 1/4 : 8/3

b, ( 0,25x ) : 3 = 5/6 : 0,125

c, 0,01 : 2,5 = ( 0,75x ) : 0,75

d, 4/3 : 0,8 = 2/3 : ( 0,1x )

    Được cập nhật 28/09/2016 lúc 21:30
    4 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.