Câu hỏi của Lê Hà Vy - Toán lớp 8

Rút gọn:

(a+b)+ (b+c)+ (c+a)- 3(a+b)(b+c)(c+a)

    Được cập nhật 09/11/2016 lúc 21:33
    3 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.