Câu hỏi của NT Ánh - Toán lớp 9

Tìm x ,biết:

a) \(\sqrt{\left(x-3\right)^2}\)=9

b) \(\sqrt{4x^2+4x+1}\)=6

    4 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.