Câu hỏi của Trần Khởi My - Tiếng anh lớp 7 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Trần Khởi My - Tiếng anh lớp 7

Cho dạng đúng của động từ ( thì hiện tại đơn , tương lai đơn , tương lai tiếp diễn )

1) When you ( go ) into the office , Mr John ( sit ) at the front desk.

2) Our teacher English ( explain ) that lesson to us tomorrow .

3) We ( wait ) for you when you ( get ) back tomorrow .

4) When I ( see ) Mr . Pike tomorrow , I ( remind ) him of that

5) When you ( come ) today , I ( work ) at my desk in Room 12

6) He ( work ) on the report at this time tomorrow .

7) Don't leave until you ( see ) her

8) Please wait here until the manager ( return )

9) The Browns ( do ) their housework when you ( come ) next Sunday
 

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.