Câu hỏi của Trinh Thu Hien - Hóa học lớp 7

Nung NH4Cl ở 427°c trong bình chân không NH4Cl <--- >NH3+HCl lúc cân bằng p hệ = 4560 mmHg tính kp của phản ứng

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.