Câu hỏi của Trần - Toán lớp 11

tính đạo hàm : y=f(x)=\(x^2+2x-1\)tại x0=1

    Được cập nhật 04/01/2017 lúc 20:40
    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.