Câu hỏi của Nguyễn Hồng Hạnh - Toán lớp 9 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Nguyễn Hồng Hạnh - Toán lớp 9

Cho tam giác ABC vuông tại A có BC = 12cm. Tính chiều dài hai cạnh góc vuông biết AB = \(\frac{2}{3}\) AC 

    Được cập nhật 23/12/2016 lúc 16:11
    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.