Câu hỏi của luu thao - Toán lớp 10

gpt :A= \(2x^2-5x-1=\sqrt{x+2}+\sqrt{4-x}\)

B= \(\sqrt{x^2-2x+5}+2\sqrt{4x+5}=x^3-2x^2+5x+4\)

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.