Câu hỏi của nguyen anh thu - Hóa học lớp 13

cho hon hop X gom FeO, Fe2O3, Fe3O4 voi so mol bang nhau.Lay a gam X cho phan ung voi CO ung nong sau phan ung binh con lai 16,8lit hh ran Y. Hoa tan hoan toan Y trong dung dich H2SO4 dac nong thu duoc 3,36lit SO2 duy nhat (dktc) Gia tri cua a va so mol H2SO4 da phan ung lan luot la bao nhieu?

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.