Câu hỏi của Nguyễn Trần Bích Châu - Sinh học lớp 7

Chứng tỏ máu đỏ tươi tốt hơn các loại màu đỏ thẫm, máu pha.

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.