Câu hỏi của nguyễn thị oanh - Toán lớp 9

Với n là số tự nhiên,chứng minh

(\(\sqrt{n+1}\)-\(\sqrt{n}\))\(^2\)=\(\sqrt{\left(2n+1\right)^2}\)-\(\sqrt{\left(2n+1\right)^2}\)-1

   Viết đẳng thức trên khi n bằng 1,2,3,4.

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.