Câu hỏi của Ngọc Ánh - Toán lớp 10

2x- 6x + 4 = 3√(x+8)

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.