Câu hỏi của Qwertyuiop Qwe - Sinh học lớp 10

Tại sao kích thước tb nhân sơ lại nhỏ hơn nhiều so với tb nhân thực

    3 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.