Câu hỏi của Luchia - Toán lớp 6

Năm nhuận có 366 ngày. Hỏi năm nhuận có bao nhiêu tuần và dư bao nhiêu ngày?

    9 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.