Câu hỏi của Lương Thùy Dương - Toán lớp 6

Chứng minh rằng nếu 6x +11y chia hết 31 với x,y thuộc Z thì x + 7y cùng chia hết cho 31

Tìm x thuộc Z 

2 .( x -5 ) - 3 . (x-4 ) = -6 + 15 . -3

x - 14 = 3x +18

Ai làm đúng mà nhanh thì mk tick cho 

    3 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.