Câu hỏi của Trần Ngọc Bảo - Toán lớp 9 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Trần Ngọc Bảo - Toán lớp 9

Cho hình chữ nhật ABCD có chu vi 170cm và AB - AD = 35cm. Khi đó diện tích hình chữ nhật là ... .

    4 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.