Câu hỏi của Phan thu trang - Toán lớp 10

\(\begin{cases}2y\left(y^4+10y^2+5\right)=x^5+\left(x+2\right)^5\\\sqrt{4x+1}-\sqrt{2\left(y+1\right)}=\frac{12y-30}{x^2+18}\end{cases}\)

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.