Câu hỏi của Unara Eragon Thành - Hóa học lớp 13

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 3 anken rồi dẫn sản phẩm cháy lần lượt qua bình1 đựng dd H2SO4 đặc và binh2 đựng dd nước vôi trong dư , thấy khối lượng binh1 tăng m gam va khối lượng bình 2 tăng (m+5,2) gam.Tính m??

  1. Lựa chọn 1
  2.  
  3.  
  4.  
0 câu trả lời

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.