Câu hỏi của Trần Thị Yên Ly - Sinh học lớp 9

ở cà chua,tính trạng màu quả được quy định bởi 1 cặp gen,trong đó tính trạng quả đỏ là trội hơn tính trạng quả vàng.Cho lai giữa 2 cây cà chua đời 1 thu được F1,các cây F1 lai với nhau choF2 có ba trường hợp

TH1:F2 100%cây quả đỏ

TH2:F2 100%cây quả vàng

TH3:F2 75%cây quả đỏ,25%cây quả vàng

Biện luận để xác định kiểu gen,kiểu hình ở P và viết sơ đồ lai từ P đến F2 cho mỗi trường hợp.

    Được cập nhật 18/09/2016 lúc 19:06
    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.