Câu hỏi của Ghf thay - Hóa học lớp 11 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Ghf thay - Hóa học lớp 11

 hỗn hợp X gồm CuO và NaOchoH có tỉ lệ số mol 1:1 tác dụng vừ đủ với dung dịch hỗn hợp HCl 1M và H2SO4 0,5M thu được dung dịch Y chỉ chứa m gam hỗn hợp muối trung hòa.Điện phân dung dịch Y với điện cực trơ màng ngăn xốp cường độ I=2,68A đến khi khối lượng dung dịch giảm 20,225 gam mất t giây thì dừng lại thu được dung dịch Z.cho m gam Fe vào dung dịch Z sau khi phản ứng kết thúc thu được 0,9675m gam hỗn hợp 2 kim loại.giá trị của t là.

 

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.