Câu hỏi của Chat - Toán lớp 7

Cho góc AOB = 1500 . Về phía ngoài của góc AOB vẽ OC và OD theo thứ tự vuông góc với OA , OB gọi Ox là tia phân giác của góc AOB . Oy là tia đối của Ox .

a) CMR : Oy là tian phân giác của góc COD .

b) So sánh góc xOC và yOB

    Được cập nhật 06/09/2016 lúc 20:01
    3 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.