Câu hỏi của Tuan Hoang - Hóa học lớp 10

Tìm khối lượng kclo3 để điều chế lượng o2 vừa đủ đốt cháy hết 4.48L ch4 (dktc)?

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.