Câu hỏi của Tuan Hoang - Hóa học lớp 10

Cho 4g hỗn hợp kim loại mg và fe tác dụng vừa đủ với 1,4L o2. Tìm khối lượng mỗi oxit và % mỗi oxit ?

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.