Câu hỏi của dung trần - Hóa học lớp 11

oxi hóa m gam etanol thu duoc hon họp X gom andehit, axit axetic, nuoc va etanol du. Cho toàn bo X tac dung NaHCO​​3 du thu duoc 0,56 (l) khi CO2​( dktc). Khoi luomg etanol bi oxi hoa la gi

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.