Câu hỏi của Đinh Tuấn Việt - Toán lớp 8

Phân tích thành nhân tử theo phương pháp nhóm hạng tử :

a) x3 - x2 - 5x + 125

b) x3 + 2x2 - 6x - 27

c) 12x3 + 4x2 - 27x - 9

    7 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.