Câu hỏi của hải anh - Tiếng anh lớp 7

Các bạn giúp mình nha????

Tìm 20 câu cảm thán với what,20 câu cảm thán với how.

Đặt câu hỏi với phần được gạch chân

1,They are playing card in the yeard

2,She góe to school 6 dáy a week

3,This book is 30000 dongs

4,He favourite subject is biology

5,I usually talk with my fiends at recess

6,My father is jogging in the park

7,My classes always begin at 7 o'clock

8,MR.Thanh needs some science book

9,HƯƠNG buy some meat

10,It is 3km from my house in the zoo

11,It takes me ten minutes to go to school

12,She writes to her friends once a week

    3 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.