Câu hỏi của Nguyễn Thảo My - Tiếng anh lớp 7

Đặt 3 câu:

_ so sánh hơn trong gia đình

_ so sánh nhất trong gia đình

_ so sánh bằng trong gia đình

nhanh hộ mik. thanks

 

    3 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.