Câu hỏi của Nguyễn Thúy Hằng - Tiếng anh lớp 7

ai giúp mình nhé mik cảm ơn

viết câu trả lời cho từ gạch chân

1. she will come here at 10 o'clock

2.he is a journalist

3.mr Ba write for Hà Nội Mới Newspaper

5.the yellow house is the most suitable for our family

6.the dentist take care of people's teeth

7.it is about ten kilometers from my apartment to their farm

    5 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.